Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per:

Nicolas Serra Jacquelinet ( en endavant Costa Brava Water Bikes)

Carretera Del Far, 4 A Local 5

17480 Roses ( Girona- Spain)

Tl: +34 972037489

Mail: info@costabravawaterbikes.com

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

Tractament CLIENTS
Finalitat Gestionar les dades dels clients per gestionar la seva reserva.
Categories de dades Clients
Dades Dades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
Legitimació Relació contractual. 
Procedència Del propi interessat
Destinataris Les previstes  por normativa
Temps de conservació Les previstes por normativa
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

Tractament INFORMACIÓ
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, mail i telèfon
Legitimació Petició d’informació
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació El necessari per resoldre la petició d’informació
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional

Tractament NEWSLETTER
Finalitat Enviament d’informació sobre els productes de l’empresa.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom, cognoms, mail i telèfon
Legitimació Consentiment. Aquest pot ser revocat en qualsevol moment.
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació Fins que no exerceixi el dret d’oposició i/o supressió
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

Tractament IMATGES
Finalitat Promocionar les activitats del centre
Categories de dades Persones que donen el seu consentiment per publicar la seva imatges a les xarxes socials
Dades Imatge
Legitimació Consentiment explícit
Procedència Del propi interessat. Si son menors de 14 anys, del pare, mare o tutor legal.
Destinataris Xarxes socials
Temps de conservació Fins que no es revoqui el consentiment
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Costa Brava Water Bikes  utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de Costa Brava Water Bikes    per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: : info@costabravawaterbikes.com.

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

Costa Brava Water Bikes   adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

Costa Brava Water Bikes    guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

Costa Brava Water Bikes    només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Costa Brava Water Bikes   assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET CONTINGUT CANAL D’ATENCIÓ
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per Costa Brava Water Bikes    
info@costabravawaterbikes.com.
Rectificació Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes info@costabravawaterbikes.com.
Supressió Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal info@costabravawaterbikes.com.
Oposició Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal info@costabravawaterbikes.com.
Limitació del tractament Es pot sol·licitar la limitació quan :Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dadesQuan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets info@costabravawaterbikes.com.
Portabilitat  Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat info@costabravawaterbikes.com.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar. L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de Costa Brava Water Bikes   i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Costa Brava Water Bikes .  

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

Costa Brava Water Bikes no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Costa Brava Water Bikes   es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

  • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per Costa Brava Water Bikes    són:

Xarxa Adreça
youtube costabrava waterbikes
facebook costa brava water bikes
instagram @cbwaterbikes
tiktok @cbwaterbikes